PL EN

O projekcie


Szansa na sukces
W wielu europejskich krajach, także tych tuż za miedzą, muzyka to ważny produkt eksportowy, skutecznie promujący państwo na bardzo wielu polach, obejmujących nie tylko kulturę, ale również gospodarkę. Nawet kraj z niewielką liczbą mieszkańców może odnieść na międzynarodowym rynku muzycznym wielki sukces. Udowadniają to np. 10-milionowa Szwecja, dwa razy mniejsza Finlandia, a także Łotwa z niespełna dwoma milionami obywateli. Przykład wspomnianych krajów pokazuje, że muzyka może, a nawet powinna być ważnym produktem eksportowym i wizytówką państwa, równocześnie przyczyniając się do jego promocji.

Biuro eksportu muzyki

Istniejącą lukę ma zapełnić nowy projekt - Music Export Poland (MExP), czyli biuro eksportowe polskiej muzyki, które stawia sobie za cel doprowadzenie do radykalnego zwiększenia eksportu naszych utworów, artystów i nagrań na rynki zagraniczne. 

Realizacji tego przedsięwzięcia podjęły się - dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zrzeszające twórców Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz reprezentujący firmy muzyczne Związek Producentów Audio-Video. Naturalnym obszarem działania tych organizacji jest promowanie i upowszechnianie repertuaru swoich członków także poza Polską. Także zagraniczne doświadczenia wskazują na to, że właśnie stowarzyszenia twórców i producentów są predystynowane do tego, by tworzyć biura eksportowe muzyki. Niezbędne, aby sukces był pełen, jest także wsparcie ministerstw odpowiedzialnych za sprawy kultury.

Działalność takiego biura powinna się przełożyć na wzrost przychodów, jakie twórcy, artyści i producenci uzyskują - bezpośrednio lub poprzez swoje organizacje zawodowe - spoza kraju. Co więcej, eksport muzyki może w efekcie stać się istotnym składnikiem wymiany handlowej Polski z zagranicą.


Co trzeba zrobić?

Aby projekt MExP mógł się powieść, trzeba już na wstępie wykonać szereg następujących działań:

1. Rozpoznać sytuację. Wobec braku wiarygodnych danych na temat eksportu polskiej muzyki biuro musi przede wszystkim zdobyć wszelkie możliwe informacje o wielkości i strukturze sprzedaży naszej muzyki - utworów, nagrań, występów artystów itd. - zagranicą. Następnie konieczne będzie ustalenie, co hamuje twórców, artystów i producentów przed ekspansją poza Polskę oraz co w obecnym systemie wsparcia udzielanego przez instytucje publiczne i pozarządowe wymagałoby poprawy.

2. Nawiązać formalne kontakty z podobnymi biurami, które działają w innych krajach i które odniosły już sukces. Pozwoli to zapoznać się z ich doświadczeniami dotyczącymi sposobu funkcjonowania, pozyskiwania funduszy na finansowanie działalności (oceny skuteczności ich wydatkowania) czy możliwości współpracy.

3. Zapoznać się z możliwościami promocji polskiej muzyki na zagranicznych imprezach, ustalić warunki i koszty uczestniczenia w nich. Należy tu mieć na względzie optymalne wykorzystanie funduszy, którymi w przyszłości dysponować będzie MExP i które będzie można przeznaczyć na wsparcie udziału polskich twórców, artystów, firm muzycznych i pozostałych uczestników rynku w zagranicznych festiwalach, targach, showcase’ach i innych imprezach promocyjnych.

4. Nawiązać kontakt i współpracę z zagranicznymi agencjami PR specjalizującymi się w promocji muzyki.

5. Rozpocząć działalność edukacyjną i promocyjną wśród polskich uczestników szeroko rozumianego rynku muzycznego dotyczących możliwości eksportu, prawa, technik sprzedaży i marketingu (zwłaszcza w sieci).

6. Opracować i przygotować do udostępnienia bazę informacyjną o polskich twórcach, artystach, producentach, wydawcach, menedżerach i repertuarze oraz o zagranicznych podmiotach potencjalnie zainteresowanych nawiązaniem współpracy ze stroną polską i nabyciem praw do naszej muzyki. Podstawą do stworzenia takiej bazy będą informacje posiadane już przez ZAiKS i ZPAV.

Uruchomienie programu planowane jest na początek 2018 r., a jego biznesplan będzie obejmował początkowo trzyletni okres. Partnerami projektu będą: Program I Polskiego Radia, Program III Polskiego Radia, Telewizja Polska oraz inne polskie i zagraniczne media branżowe pozyskane w trakcie realizacji programu.


Co chcemy osiągnąć?

Realizacja projektu ma przynieść szereg dających się zmierzyć wyników, spośród których najistotniejsze będą:

• zbadanie polskiego rynku muzycznego w kontekście jego obecnych i potencjalnych możliwości eksportowych,

• powstanie bazy danych umożliwiającej gromadzenie informacji o polskich twórcach, artystach i producentach i ich produktach, które mogą się stać przedmiotem eksportu,

• stworzenie sieci zagranicznymi kontaktów, które będą konieczne, aby polska muzyka stała się istotnym składnikiem naszego eksportu.

Ponadto projekt ma przynieść szereg niemierzalnych efektów, m.in.: podnieść profesjonalizm polskich uczestników rynku muzycznego, pokazać Polskę jako przyszłego ważnego uczestnika zagranicznych muzycznych imprez promocyjnych, obudzić u polskich twórców, artystów, menedżerów czy firm muzycznych - także tych, które dysponując dużym rynkiem wewnętrznym, nie myślą o wychodzeniu za granicę - „głód” ekspansji międzynarodowej
i wynikającej z niej popularności oraz korzyści finansowych.

 

Pliki do pobrania:

 

Badanie potrzeb edukacyjnych polskiej branży muzycznej zainteresowanej eksportem (RAPORT):

Badanie potrzeb edukacyjnych branży_MExP.pdf

Raport pt. "Eksport polskiej muzyki" dr. hab. Patryka Gałuszki:

Eksport polskiej muzyki - raport dr. hab. Patryka Gałuszki.pdf

Statut Fundacji Music Export Poland:

statut Fundacji MExP.pdf

Organy Fundacji:

 


Zarząd Fundacji:

  1. Tamara Kamińska - Członkini Zarządu
  2. Marek Hojda - Członek Zarządu


Rada Fundacji:

  1. Miłosz Bembinow  - Przewodniczący Rady Fundacji
  2. Tomek Lipiński - Wiceprzewodniczący Rady Fundacji
  3. Paweł Michalik - Sekretarz Rady Fundacji
  4. Zara Ejzenhart-Ismayilov - Członkini Rady Fundacji
  5. Ferid Lakhdar - Członek Rady Fundacji
  6. Jakub Olejnik - Członek Rady Fundacji


Honorowy ambasador Music Export Poland:
Stephen Klus - President of EUCCAN (European Union Chamber of Commerce in Canada)


 

Fundator:


 

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

ZAiKS to utworzona w 1918 roku organizacja zrzeszająca polskich twórców m.in. kompozytorów, poetów, dramaturgów, choreografów, tłumaczy, publicystów, scenarzystów. Głównym celem organizacji jest zarządzanie należącymi im prawami autorskimi, udzielanie w imieniu twórców zezwoleń użytkownikom, pobieranie należnych wynagrodzeń, ściganie naruszeń prawa autorskiego. Ponadto stowarzyszenie wspomaga aktywności polskich autorów organizując konkursy i fundując nagrody, prowadząc domy pracy twórczej, a także udzielając pomocy socjalnej.


 

Projekt wspierany przez:

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rozwój Sektorów Kreatywnych to pierwszy ogólnopolski program skierowany do szeroko rozumianych sektorów kreatywnych, takich jak m.in. sektor audiowizualny (film, telewizja, gry video i multimedia), festiwale, sztuki performatywne, sztuki wizualne czy muzyka. Jego inicjatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który na pilotażowy program przeznaczył prawie 5,2 mln zł. Jego celem jest rozwój polskich sektorów kultury i kreatywnych, w tym wzmacnianie ich konkurencyjności w UE
i poza nią. Dlatego wśród działań, które będą podejmowane w ramach programu, jest też wspieranie eksportu.


Partner Strategiczny

 

Związek Artystów Wykonawców STOART
STOART od ponad 20 lat jest największą polską organizacją zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych
i słowno-muzycznych (reprezentuje ponad 600 tys. artystów polskich
i zagranicznych). Posiada sieć przedstawicielstw terenowych obejmujących swoim zasięgiem terytorium całego kraju w celu sprawnego pobierania wynagrodzeń dla artystów. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3 stycznia 2019 r. STOART, jako jedyna organizacja zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi, został wyznaczony do wykonywania wspólnego poboru wynagrodzeń za korzystanie
z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie
(tzw. jeden inkasent).

STOART stworzył również unikalny system cyfrowego gromadzenia
i przetwarzania danych dotyczących eksploatowania utrwalonych artystycznych wykonań utworów, znacznie usprawniając repartycję wynagrodzeń należnych artystom.

 


Reliable partner MExP

"Reliable partner MExP" to wyróżnienie przyznawane tym, którzy współpracując z Fundacją Music Export Poland, wykazują się w swoich działaniach rzetelnością, umożliwiając w ten sposób realizację celów statutowych Fundacji. 


Dotychczas w gronie wyróżnionych znaleźli się: